Member - 2022

update Apr 12, 2022

Associate Professor

YAMAMOTO Kiyotatsu

JSPS Research Fellow

KOHORI Takako

Postdoctoral Fellow

LU Dan

Administrative Staff

SEKIKAWA Kazuko

D4

KUBO Akiko
TIAN Xu
YAMASHIMA Yuuki

D3

SASAKI Satoshi (Excellence RA)

D2

KAMOSHIDA Shunsuke

M2

ISHI Sana
KATO Ryodai
SOTOME Seiji

M1

ASADA Kotaro
TAKAHASHI Kentaro
YAMAMOTO Kyohei

B4

TAKESHITA Tetsuro
ONO Tomoki
SAKURAI Shion
TANAKA Norimasa
MATSUI Kensuke
HOME Member
©2006 - 2022 The Laboratory of Forest Landscape Planning and Design, The University of Tokyo.